Veilgheidsregio’s: Complex, complexer, complexst!

Veiligheidsregio’s zijn gebieden in Nederland waarin verschillende besturen en diensten samenwerken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, GHOR en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Ze staan voor de uitdaging om de inrichting en besturing van de organisatie meer structuur en handvaten te geven. De relatief jonge organisaties, de vervlechting met ketenpartners en samenwerking met derde partijen (PPS) maakt het voor de medewerkers ook complex.

Om samenwerking te verbeteren, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen, samenhang tussen de processen en alle relevante informatie m.b.t. de bedrijfsvoering. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen hier natuurlijk ook bij. Bovendien kent de organisatie twee nadrukkelijke toestanden, de koude en de warme organisatie. In die twee toestanden is er spraken van een totaal andere bedrijfsvoering.

De complexiteit bemoeilijkt de operationele slagvaardigheid en de bestuurlijke verantwoordelijkheid kan onder spanning komen te staan. Het is tijd om daar structureel wat aan te doen.

Inzicht, overzicht en vooruitzicht

Comm’ant ontzorgt en helpt bij het scheppen van duidelijkheid in de bedrijfsprocessen. Als de vraag vanuit bestuur en directie duidelijk is over dat de processen helder moeten zijn om ze als afstemmings- of stuurinstrument te gebruiken, dan is Comm’ant de oplossing voor U. Comm’ant verbindt mensen en processen en wordt gebruikt als een gemeenschappelijke taal. Dan heeft u een stuurinstrument in handen om richting te geven voor een betere samenwerking. De focus ligt op de overdrachtsmomenten, waar miscommunicatie meestal ontstaat. Daar worden de essentiële afspraken geborgd voor een soepele samenwerking in de flow.
Wanneer er nog geen helder geformuleerde vraag of plan is om deze procesinrichting en sturing concreet te maken, helpen wij met oriëntatie workshops om bestuur en MT kennis en inzicht te geven in de mogelijkheden zodat er een vruchtbaar debat gevoerd kan worden over de koers en organisatieontwikkeling.
We doen dat met een uitgekristalliseerde methode en tools, verwant aan de SqEME benadering voor procesmanagement. Sturen op resultaat is een van de belangrijkste uitgangspunten. De software van Comm’ant is een communicatieplatform om medewerkers en de ketenpartners bijeen te brengen. Uw integrale Veiligheidsregio-Managementsysteem (VMS).

Comm’ant methode en software helpt veiligheidsregio’s bij:

  • beter samen te werken met partners
  • te kunnen sturen op resultaat
  • de dienstverlening te verbeteren
  • efficiënter te werken
  • de communicatie te optimaliseren

Samenwerking en ervaring helpen u vooruit

Comm’ant werkt met andere ketenpartners waar u als veiligheidsregio mee te maken heeft, zoals regiopolitie korpsen, brandweer, GGD, gemeenten, stadsgewesten en ministeries. Deze samenwerking zorgt voor een talrijke hoeveelheid aan nuttige kennis. Daarnaast heeft Comm’ant jarenlange ervaring met de Landelijk Geïntegreerde Meldkamer processen en bijvoorbeeld Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Lees een van onze praktijkcases. Een bron van inspiratie bij de aanpak van uw procesorganisatie.